Regulamin konkursu

Strona główna » Regulamin konkursu
przez Redakcja pytanieomieszkanie.pl

Regulamin konkursu

1. Organizator
Organizatorem konkursu pod nazwą „Pyszności z jednego garnka” jest firma Joanna Zawadzka z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 226 c m. 12, NIP: 118-078-83-48

2. Czas trwania
Konkurs „Pyszności z jednego garnka” jest organizowany w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2017 roku.

3. Zasięg terytorialny
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, zwane dalej Uczestnikiem, które ukończyły 18 lat.
4.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
4.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, ani zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy partnerów biznesowych Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
4.4. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego.

5. Zgłoszenie do Konkursu
5.1. W Konkursie biorą udział Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Konkursu prześlą na adres poczty elektronicznej zawadzka.j@pytanieomieszkanie.pl przepis na danie nawiązujące do tematu konkursu – Pyszności z jednego garnka

6. Zasady wyłaniania zwycięzców
6.1. Nadesłane na konkurs prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. W jury będzie dwóch przedstawicieli portalu pytanieOmieszkanie.pl oraz przedstawiciel firmy Galicja.
6.2. Jury wybierze 5 zwycięskich prac i przyzna nagrody – 5 garnków Royal o pojemności 1,7 litra każdy ufundowanych przez firmę Galicja
6.4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranych pocztą elektroniczną i będą poproszeni podanie adresu, na który dostarczymy nagrody.
6.5. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
6.6. Decyzja Jury jest ostateczna i nie może być skutecznie przez Uczestnika zaskarżana.

7. Przetwarzanie danych osobowych
7.1. Wysyłając pracę na Konkurs Uczestnik jednocześnie oświadcza:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez pytanieomieszkanie.pl oraz na otrzymywanie informacji pochodzących od pytanieomieszkanie.pl. Zgadzam się również na publikacje mojej pracy na pytanieomieszkanie.pl
pytanieomieszkanie.pl informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanie danych jest dobrowolne, a ponadto użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
7.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie odmowa ich podania uniemożliwia udział w Konkursie.

8. Prawa autorskie
8.1. Wysłanie prac do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że przesłane prace są własnością osoby zgłaszającej, przysługuje jej do nich całość praw autorskich
8.2. Organizator z chwilą przekazania nagród nabywa własność zwycięskich prac oraz wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).